การจัดการแข่งขันกีฬา ศรีวิชัยเกมส์

ชื่อการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37

ชื่อเกมส์ “ศรีวิชัยเกมส์”

คำขวัญประจำการแข่งขัน “เกมส์แห่ง พลังปัญญา สามัคคี”

ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน (LoGo)

ลักษณะของไฟคบเพลิง แสดงถึง การแข่งขันกีฬา นักกีฬา และความมีสปิริต
เลขอันเป็นมงคล สื่อถึง รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระกรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชมงคล” ที่ถ่ายทอดให้มีความร่วมสมัย
เกลียวคลื่นราชมงคลทั้งเก้าที่แสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียวกันดั่งคลื่น และ แสดงถึงทะเลที่ เป็นจุดเด่นของจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ รวมถึงอาทิตย์สุกสว่าง หมายถึงการสู่อนาคตที่สดใส ที่มาพร้อมกับทะเลที่สวยงาม

ออกแบบโดย นางสาวอภิญญา ธนิมงคลกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 6 สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สัตว์นำโชค (MASCOT)

MONO (โมน่า) ภาษาสเปนแปลว่า น่ารัก

เพศ : หญิง
สายพันธ์ : ปลาสลิดหินหางเหลืองลูกครี่งสเปน
การแพร่กระจาย : เกาะหนู เกาะแมว

BAYOU (บายู) ภาษาอังกฤษ แปลว่า แหล่งน้ำ

เพศ : ชาย
สายพันธ์ : ปลาสลิดหินหางเหลือง
การแพร่กระจาย : เกาะหนู เกาะแมว

สัตว์นำโชค (MASCOT) ได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลอ่าวไทย และทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีปลาชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะหนู เกาะแมว ซึ่งไม่อพยพไปที่ไหน นั่นก็คือ ปลาสลิดหินหางเหลือง ที่เป็นสัตว์น้ำที่สำคัญในลุ่มน้ำทะเลและมีลักษณะเฉพาะที่สวยงานโดยมีลำตัวป้อม ลำตัวมีสีน้ำเงินปลายครีมหลังที่ก้นและครีบหางมีสีเหลือง

เปลือกหอย ที่เกาะตัวน้อง

แสดงถึงการที่น้องไม่ย้ายถิ่นฐาน

หน้ากากอนามัย รูปโลมาสีชมพู

แสดงถึงการร่วมมือร่วมใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

หน้ากากอนามัย รูปโลมาพะยูน

แสดงถึงการร่วมมือร่วมใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ออกแบบโดย นางสาวธิดารัตน์ ข้อตั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตและการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์