เกี่ยวกับกีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระเบียบการแข่งขันกีฬา