ระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๓ “ศรีวิชัยเกมส์”