กำหนดการพิธีเปิด – พิธีปิด

กำหนดการพิธีเปิด – พิธีปิด
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๓ (ศรีวิชัยเกมส์)