เกี่ยวกับกีฬา

ระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ว่าด้วย การจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๓ “ศรีวิชัยเกมส์”

กำหนดการพิธีเปิด – พิธีปิด
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๓ (ศรีวิชัยเกมส์)

open-close-update