การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 4 - 11 สิงหาคม 2561 "แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างมิตรภาพ"

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"
ครั้งที่ 3/2561


วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย