การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 4 - 11 สิงหาคม 2561 "แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างมิตรภาพ"

การประชุมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 (แสงแรกเกมส์)

การประชุมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 (แสงแรกเกมส์) เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2561 ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์