ส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน วันที่ ๒๔ เมษายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันสุดท้ายปิดระบบ ๒๔.๐๐น.)

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ 
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย สงขลา