ส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน วันที่ ๒๔ เมษายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันสุดท้ายปิดระบบ ๒๔.๐๐น.)

ประชุมภายในคณะการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ประชุมภายในคณะการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา