การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 4 - 11 สิงหาคม 2561 "แสงแรกเกมส์ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างมิตรภาพ"

ประชุมภายในคณะการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ประชุมภายในคณะการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา