ส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน วันที่ ๒๔ เมษายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันสุดท้ายปิดระบบ ๒๔.๐๐น.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่น ที่จัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ "แสงแรกเกมส์" 
  คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๖๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ "แสงแรกเกมส์"   
  คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๕๓๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ "แสงแรกเกมส์" 
 
  คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๕๓๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ "แสงแรกเกมส์"   
 
 คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๔๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ "แสงแรกเกมส์"    
 
 กำหนดการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ "แสงแรกเกมส์"   
 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่นที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ "แสงแรกเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๓๖๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑