ส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน วันที่ ๒๔ เมษายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันสุดท้ายปิดระบบ ๒๔.๐๐น.)

  
  
  

 

สรุปเหรียญรางวัล

ลำดับ คณะ รวม
1 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 0 0 0 0
4 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 0 0 0 0
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 0 0 0 0
6 คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
7 วิทยาลัยรัตภูมิ 0 0 0 0
8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 0 0 0 0
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
12 คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0
15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0